Monday, May 11, 2009

Baca syair di bawah ini dengan teliti dan kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.


SYAIR KELEBIHAN ILMU
Ilmu itulah gemala sakti,
Sinarnya cerah cahaya sejati,
Asal puncanya lamun didapati,
Sukar bercerai sehingga mati.

Harganya tidak dapat dinilaikan,
Sebuah dunia belinya bukan,
Kuasanya besar sukat digunakan,
Di laut di darat di rimba di pekan.

Masa seorang ialah taulan,
Teman berbeka suluh berjalan,
Masa berhimpun ia pengenalan,
Hias penyata polan si polan.

Bagi yang duka ia penghibur,
Ia penerang bagi yang kabur,
Ialah kandil di dalam kubur,
Lamun dengannya beramal subur.

Ia penerang jalan ke syurga,
Ia pemuas tekak yang dahaga,
Ialah sungai ialah telaga,
Laut yang luas ialah juga.

Ialah alat sangat berguna,
Idaman orang yang bijaksana,
Hamparnya luas amat saujana,
Tepinya ajal sempadannya fana.

Za’ba
Antologi Kerusi,
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.

(i)
Huraikan kepentingan ilmu seperti dinyatakan dalam syair di atas.
[3 markah]

(ii)
Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang itu dapat menambahkan ilmu pengetahuan?
[3 markah]

(iii)
Huraikan tiga aspek bahasa yang terdapat dalam Syair Kelebihan Ilmu.
[3 markah]

Jawapan

No comments: