Wednesday, July 2, 2008

KEMAHIRAN TATABAHASA: OBJEK ATAU PELENGKAP

Objek ialah binaan yang hadir selepas kata kerja transitif sama ada kata nama, frasa nama atau klausa. Objek biasanya dapat dipasifkan. Dalam ayat yang mempunyai dua objek, terdapat dua jenis objek, iaitu objek tepat dan objek sipi. Dalam hal ini, objek tepat dapat dipasifkan.
Contoh:
1.Dia menendang bola itu. (Objek ialah bola itu)
2.Baginda menganugerahi beliau pingat kebesaran. (beliau ialah objek tepat, manakala pingat kebesaran ialah objek sipi)
3.Halim mengatakan bahawa dia sakit. (Bahawa dia sakit ialah objek yang terdiri daripada klausa)
Pelengkap ialah bahagian yang hadir selepas kata kerja tak transitif. Pelengkap terdiri daripada kata nama, kata adjektif atau kata sendi nama. Pelengkap tidak dapat dipasifkan.
Contoh:
1. Anak saya ingin menjadi guru. (Guru ialah kata nama)
2. Badannya tiba-tiba menjadi kurus. (Kurus ialah kata adjektif)
3. Kereta itu membelok ke kiri. (Ke kiri ialah frasa sendi nama)

No comments: