Sunday, July 12, 2009

PENGGANDAAN

Penggandaan

Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja.

Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu

i. Gandaan penuh
ii. Gandaan separa
iii. Gandaan berentak
iv. Gandaan makna

3. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu

i. penggandaan penuh
ii. penggandaan berentak
iii. pengandaan separa.


Penggandaan penuh

Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya.
Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan, dan kata nama majmuk.
Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang.

Contoh-contoh mengikut jenis kata adalah seperti berikut:

Kata nama tunggal

Alat =alat-alat
Budak =budak-budak
Rumah =rumah-rumah
Murid =Murid-murid
Kura =Kura-kura
Makan =Makan-makan
Tadika =Tadika-tadika

Kata nama terbitan
Ketua =ketua-ketua
Pekebun =pekebun-pekebun
Makanan =makanan-makanan
Persatuan =persatuan-persatuan
pejuang =pejuang-pejuang
Kedutaan =Kedutaan-kedutaan

Penggandaan Berentak

Pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi kata dasar.
Seluruh kata nama itu digandakan danbunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu diulang dan diubah.
Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.

Penggandaan beretak boleh dibahagikan kepada lima jenis pula, iaitu:
i. penggandaan suku kata awal
ii. penggandaan suku kata akhir
iii. penggandaan konsonan
iv. penggandaan bersisipan
v. penggandaan berakhiran

Bagaimanapun, pnggandaan berentak biasanya dilihat daripada aspek fonologi, atau cara sebutan dan bunyi yang dikeluarkan.
Lihat contoh-contoh di bawah. Kata yang digandakan itu dipisahkan dengan menggunakan sengkang (-)

Rentak pada pengulangan vokal atau diftong
Cerai =cerai-berai
Hina =Hina-dina
Sayu =Sayur-mayur


Rentak pengulangan konsonan
gunung =Gunung-ganang
susap =Susap-sasap
simpang =Simpang-siur


Penggandaan suku kata awal
Vokal dalam suku kata awal diulang, dan vokal dalam suku kata akhir berubah. Contoh:
Bukit =bukit-bukau
Warna =warna warni
Batu =batu-batan

Penggandaan suku kata akhir
Vokal atau konsonan dalam suku kata akhir kekal.
Contoh:
Sayur =sayur mayur
Kuih =kuih-muih
Lauk =lauk pauk

Penggandaan konsonan
Penggandaan jenis isni hanya mngulkang konsonan dalam kata dasar, tetapi vokalnya berubah
Contoh:
Gunung =gunung-ganang
Guruh =guruh-garah

Penggandaan bersisipan
Seluruh kata dasar diulang. Bentuk gandaannya menerima sisipan –em- selepas konsonan pertama bentuk ulangannya.
Contoh:
Tali =tali-temali
Gunung =gunung-ganang
Jari =jari jemari

Penggandaan berakhiran
Penggandaan penuh juga bolehmenerima akhiran –an. Lazimnya gandaan penuh menunjukkan jamak. Akhiran –an menambahkan maknannya menjadi pelbagai.
Contoh:
Sayur =sayur-sayuran
Biji
Biji-bijian
Barang =barang-barangan

Penggandaan separa

Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan.
Kata tunggal
(a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a /

Contoh:

Kata dasar
Penggandaan penuh
Penggandaan separa

laki =Laki-laki =Lelaki
langit =Langit-langit =Lelangit

suatu =Satu-satu =Sesuatu
budak =Budak-budak =Bebudak
siku =Siku-siku =sesiku


Kata terbitan
(a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara.
I. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalan dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan.

II. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang.

Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang)
Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda

bual =Ber + bual =Berbual-bual
cari =Ter + cari =Tercari-cari
gila =Ter + gila =Tergila-gila
borak =Ber + borak =Berborak=borak
akan =Se + akan =Seakan-akanImbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan)

Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda

anak

Ber + anak
Anak-beranak

kejar
Men + kejar
Kejar-mengejarkata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. (lihat lampiran)

Penggandaan Makna

Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Contoh:

Ipar
ipar duai
Ipar
ipar lamai
Saudara
saudara maraMakna Penggandaan

Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan, iaitu:

a. menunjukkan banyak

buku
buku-buku
ketua
ketua-ketua
jabatan
jabatan-jabatan
gunung
gunung-ganang
bukit
bukit-bukaub. membentuk nama haiwan
biri-biri
kupu-kupu
kunang-kunang


c. membentuk nama bagi benda yang menyerupai
langit
langit-langit (menyerupai langit)
siku
siku-siku (menyerupai siku)
orang
orang-orang (menyerupai orang)d. Menunjukkan pelbagai jenis
sayur
sayur-mayur
kuih
kuih-muih
saudara
saudara-mara

Latihan

a. Nyatakan jenis gandaan perkataan dalam ayat-ayat berikut:

Layang-layang putus talinya
Akan daki gunung-gemunung
Sumber zat makanan terdapat juga pada biji-bijian
Hutang-piutang beliau belum dibayar
Dia berkahwin dengan seseorang yang mempunyai ramai adik-beradik
Jari-jemari para penari itu lembut belaka
Pada waktu malam, api-api berterbangan di angkasa
Layang-layang yang tidur di wayar elektrik itu datang dari Negara Cina pada musim sejuk
Bukit bukau di kawasan itu tidak dilitupi oleh tumbuhan tebal
Apabila buah padi mula timbul orang-orang dipasang di setiap sudut sawah itu.

b. Tentukan makna kata ganda dalam ayat-ayat berikut:

Orang-orang dibuat daripada baju buruk bagi menakutkan burung
Negara Malaysia kaya dengan hasil-hasilan buminya.
Mereka miskin harta benda, tetapi kaya dengan sahabat-sahabat.
Pelajar-pelajar maktab dikehendaki berpakaian kemas apabila keluar dari asrama.
Langit-langit budak itu penuh dengan kudis.
Roda itu mempunyai jejari yang diperbuat daripada aluminium.


c. beri bentuk gandaan kata nama berikut:

hasil
asal
sahabat
pemuda
ibu
datuk


(kembali ke laman utama)

No comments: