Monday, August 10, 2009

Tatabahasa : Cakap Ajuk – Cakap Pindah

Panduan menukar cakap ajuk kepada cakap pindah.

1. Pelajar mesti mengenal pasti jenis petikan yang diberi.


2. Fahami kehendak dan arahan soalan.


3. Baca petikan yang diberi dengan teliti.


4. Pelajar tidak dibenarkan menambah atau meninggalkan isi serta mengubah maksud keseluruhan petikan.


5. Pengolahan isi mesti mengikut susunan teks asal.


6. Penggunaan kata singkatan mesti ditukarkan kepada perkataan yang lengkap seperti nak (hendak), mak (emak).


7. Kata ganti diri, tempat , masa, dan sebagainya mesti ditukar dengan tepat.


8. Struktur ayat perlu betul, pengolahan mesti baik dan lancar. Elakkan kesalahan tatabahasa, tanda baca, ejaan dan penggunaan kata.

No comments: