Tuesday, March 31, 2009

Bolehkah bagi dan untuk silih berganti?

Oleh Muhammed Salehudin Aman

Bentuk kata bagi dan untuk tergolong dalam jenis kata sendi nama bahasa Melayu. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata ini dikatakan kata sendi kerana fungsinya sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa yang lain.

Antara contoh kata sendi nama, selain bagi dan untuk termasuklah bagai, dari, daripada, di, ke, hingga, laksana, sejak, tentang, umpama, dan lain-lain seumpamanya. Dalam beberapa banyak kata sendi yang tersenarai itu, kata sendi dari, di dan ke ialah kata sendi yang utama kerana paling banyak serta sangat biasa digunakan dalam pertuturan dan penulisan.
Setiap kata sendi mempunyai tugas atau fungsi tertentu yang berlainan. Penggunaannya dalam ayat ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Tambahan lagi, antara kata sendi nama ini terdapat juga beberapa bentuk kata yang menganggotai golongan kata bahasa Melayu yang lain.
Misalnya, kata antara dapat berfungsi sebagai kata nama arah

(ayat: (1) Banglo mewahnya terletak di antara dangau dengan bendang padi).

Kata sampai berfungsi sebagai kata kerja

(ayat: (2) Kami sampai lewat sedikit.);

manakala kata sendi dalam dapat berfungsi sebagai kata nama arah dan kata adjektif

(ayat: (3) Semua pelajar baru masuk ke dalam dewan sekolah,

dan ayat (4) Sungai itu sangat dalam);

dan kata sendi akan boleh berfungsi sebagai kata bantu (ayat: (5) Keluarga malang itu akan berpindah ke desa).
Oleh itu, kita perlu berhati-hati menggunakan kata-kata tersebut menurut fungsinya.
Kedua-dua kata bagi dan untuk digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama, dengan fungsi tertentu juga. Jika fungsinya menunjukkan kegunaan untuk sesuatu, maka kata sendi bagi dan untuk boleh saling bervariasi. Maksudnya, kedua-dua kata tersebut boleh bertukar ganti tanpa menjejaskan maksud ayat. Perhatikan contoh penggunaan kedua-dua perkataan yang berkenaan dalam ayat yang berikut ini:

6 (a) Bantuan makanan bagi mangsa banjir sedang diagih-agihkan.
(b) Bantuan makanan untuk mangsa banjir sedang diagih-agihkan.

7 (a) Balai raya ini bagi kegunaan penduduk kampung ini.
(b) Balai raya ini untuk kegunaan penduduk kampung.

Jika fungsinya menunjukkan maksud bahagian yang ditentukan atau bahagian yang diperuntukkan, maka bagi dan untuk tidak boleh bertukar ganti. Maksudnya, kata bagi tidak boleh bertukar ganti dengan untuk. Telitilah ayat-ayat yang berikut ini:

8 (a) Untuk siapakah cincin ini?
(b) *Bagi siapakah cincin ini?

9 (a) Cincin ini untukmu, sayang!
(b) *Cincin ini bagimu, sayang!

Jelaslah bahawa ayat-ayat 8 (b) dan 9 (b) tidak gramatis serta janggal benar bunyinya apabila dilafazkan. Kejanggalan ini menunjukkan betapa untuk maksud bahagian yang ditentukan atau untuk maksud diperuntukkan, kata sendi bagi dan untuk tidak boleh bertukar ganti

Begitulah huraian tentang kata sendi nama bagi dan untuk dalam bahasa Melayu.
Jelaslah juga bahawa kedua-dua kata ini hanya dapat bertukar ganti untuk maksud yang tertentu, tetapi untuk maksud yang lain pula, kedua-dua kata tersebut tidak boleh.

No comments: